Všeobecné podmínky

    1. Přívěs, osobní automobil nebo užitkový vůz (dále také předmět nájmu) se objednává na základě osobního, elektronického (e-mail) nebo telefonického ujednání.
     Zákazník (dále také nájemce) je povinen prokázat svojí totožnost minimálně dvěma z následujících dokladů:
     • platný občanský průkaz,
     • platný řidičský průkaz,
     • platný cestovní pas.
    2. Předměty nájmu je možno pronajímat pouze osobám starším 18 let. Bez předchozí domluvy platí zákaz výjezdu mimo území České republiky a omezení nájezdu na 400 km/den. Všechna vozidla jsou monitorována.

    3. Pronajímatel se zavazuje předat předmět nájmu v řádném technickém stavu. Vůz přebíráte i vracíte s plnou nádrží. Při opakovaném překračování maximální povolené rychlosti bude stržena kauce. Jezděte podle předpisů.

    4. Ve vozidlech je zakázáno kouřit. Porušení bude pokutováno částkou 5 000 Kč.
    5. Zapůjčení předmětu nájmu je podmíněno složením kauce. Kauce je nájemci vrácena při vrácení předmětu nájmu ve stavu, který odpovídá jeho stavu na počátku pronájmu.
    6. Za škody vzniklé na předmětu pronájmu a za porušení podmínek půjčovny v době nájmu odpovídá nájemce. V případě vzniku škody je nájemce povinen vzniklou škodu půjčovně uhradit.
    7. Podpisem smlouvy nájemce stvrzuje:
     • správnost a pravdivost ve smlouvě uvedených údajů,
     • převzetí předmětu nájmu v řádném technickém stavu,
     • že předmět nájmu nepostoupí třetí osobě,
     • že při jízdě s předmětem nájmu bude dodržovat veškerá ustanovení zákonů a vyhlášek, které se vztahují k provozu na pozemních komunikacích,
     • souhlas s užitím předmětu nájmu v souladu s jeho určením:
      • nájemce nebude předmět nájmu úmyslně poškozovat,
      • nájemce nebude používat předmět nájmu v terénu mimo pozemní komunikace,
      • nájemce nebude na předmětu nájmu provádět žádné technické úpravy,
      • nájemce nebude předmět nájmu přetěžovat,
     • souhlas s podmínkami půjčovny,
     • že nepředá řízení tažného vozidla osobě, která nesplňuje podmínky pro řízení takového vozidla dané příslušnými zákony, zejména zákonem o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, včetně prováděcích vyhlášek.
    8. Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu řádně vyčištěný; v případě silného znečištění je pronajímatel oprávněn účtovat poplatek za vyčištění ve výši 200 Kč.
    9. Za protržení plachty u vleku je pronajímatel oprávněn požadovat úhradu dle rozsahu poškození od 500 Kč do skutečné výše ceny za uvedení do původního stavu.
    10. Za poškození pneumatiky nebo disku je pronajímatel oprávněn požadovat úhradu skutečné ceny opravy; běžné propíchnutí pneumatiky není pokutováno.
    11. Provozní doba půjčovny: pracovní dny v době 8:00 hod. – 16:00 hod., přičemž předmět nájmu je možné vracet po předchozí telefonické či osobní dohodě v době od 6:00 hod. do 20:00 hod. Pokud je to předem domluveno, je možné zapůjčení i vrácení předmětu nájmu mimo uvedené časy.
    12. V případě odcizení předmětu nájmu musí být toto odcizení neprodleně ohlášeno Polici ČR (v případě odcizení v zahraničí pak policejním orgánům příslušného státu).
    13. Případná havárie musí být hlášena Policii ČR v souladu s platnými právními předpisy. Přívěsy nejsou havarijně pojištěny, veškeré škody hradí zákazník a to maximálně do 14 dnů od škodné události. 
    14. V případě poruchy předmětu nájmu je zákazník povinen přistavit tento do nejbližší opravny (dle pokynů pronajímatele).
    15. Pronajímatel si vyhrazuje právo v případě přistavení přívěsu do opravy požadovat po nájemci úhradu ušlého zisku za dobu opravy přívěsu.
    16. Za přistavení přívěsu k zákazníkovi je účtována:
     a) u přívěsů do 750 kg částka 100 Kč + 8 Kč/km přístavné jízdy,
     b) u přívěsů nad 750 kg částka 200 Kč + 12 Kč/km přístavné jízdy.
    17. Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu v dohodnutém termínu. Pokud tak neučiní, je tolerováno zpoždění max. 1 hod.
     Po uplynutí jedné hodiny nad rámec sjednané doby konce pronájmu automaticky účtujeme prodloužení pronájmu se sazbou platnou pro pronájem na 24 hod.
     Nebude-li předmět nájmu vrácen ani do 16:00 hod. následujícího dne, a zároveň nebudou mezi nájemcem a pronajímatelem sjednány podmínky prodloužení pronájmu, bude věc řešena jako odcizení s Policií ČR.
     Pronajímatel si vyhrazuje právo v případě zjištění porušení podmínek pronájmu nájemcem odebrat (případně i s asistencí Policie ČR) tomuto předmět nájmu, a to i ze soukromého pozemku, a nájemce s tímto souhlasí.
    18. Pokud se zjistí, že nájemce užívá předmět nájmu v rozporu se smlouvou o pronájmu a těmito obchodními podmínkami, vyhrazuje si pronajímatel právo požadovat vrácení předmětu pronájmu i před skončením sjednané doby pronájmu.
    19. Pokud nájemce zjistí, že nemůže dodržet dobu, na kterou byl sjednán pronájem, je povinen neprodleně telefonicky kontaktovat pronajímatele.
    20. Uvedená pravidla jsou smluvní a individuálně mohou být sjednány jiné podmínky. Tato změna však musí být poznamenána do smlouvy o pronájmu.
    21. Při zapůjčení bylo předáno nájemci osvědčení o registraci vozidla a mezinárodní doklad o pojištění (tzv. zelená karta). Nájemce se zavazuje tyto doklady vrátit při vrácení předmětu nájmu.