Všeobecné podmínky

1. Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy uzavřené v souladu s ustanovením § 2201 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi společností Půjčovnazavás.cz s.r.o.

IČ: 06165931, se sídlem Domažlická 1135/119, Skvrňany, 318 00 Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 34699 (dále jako „pronajímatel“) a klientem půjčovny, který je jako nájemce uveden v nájemní smlouvě (dále jako „nájemce“).

Pronajímatel poskytuje pod firmou Půjčovnazavás.cz s.r.o. svým klientům pronájem osobních a užitkových motorových vozidel včetně příslušenství, vleků a přívěsů určených k provozu na pozemních komunikacích dle příslušných právních předpisů (dále jen „předmět nájmu“), jakož i odtahovou službu, a to dle aktuální nabídky pronajímatele a v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Pronajímatel poskytuje své služby skrze webové stránky www.pujcovnazavas.cz, kontaktní e-mail info@pujcovnazavas.cz, telefonní číslo +420 720 022 712 či osobně v sídle své provozovny Půjčovnazavás.cz s,.r.o., na adrese Domažlická 1135/119, 318 00 Plzeň v otevírací době Po-Pá 8:00-16:00.

2. Identifikace nájemce
Předmět nájmu si může pronajmout od pronajímatele nájemce který je fyzickou osobou starší 18 let, který uzavře s pronajímatelem nájemní smlouvu, a který splňuje veškeré požadavky stanovené právními předpisy pro řízení motorových vozidel (platný řidičský průkaz, povolení k řízení pro případ vyššího věku nájemce jak 60 let apod.).

Nájemcem může být rovněž právnická osoba, avšak na fyzickou osobu, která je za osobu právnickou oprávněna jednat, která za právnickou osobu s pronajímatelem uzavře nájemní smlouvu a která bude fakticky využívat předmět nájmu, se vztahují se všechny povinnosti specifikované v čl. 2 VOP.

Nájemce se pronajímateli prokazuje platným občanským průkazem nebo cestovním pasem (cizí státní příslušníci – dokladem o trvalém pobytu v ČR) a řidičským průkazem pro území České republiky, respektive takovým řidičským oprávněním, které je platné pro ta území států, v rámci kterých nájemce bude předmět nájmu využívat. Pronajímatel je oprávněn pořídit si pro účely identifikace nájemce v rámci nájemního vztahu kopie předložených identifikačních dokladů. S pořízením kopie předložených identifikačních dokladů nájemce podpisem nájemní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas.

Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout uzavření nájemní smlouvy s klientem, který byl v minulosti pravomocně odsouzen za majetkovou trestnou činnost nebo s tím klientem, u nějž se dá důvodně předpokládat, že nehodlá využívat předmět pronájmu v souladu s VOP a nájemní smlouvou. Dále také s tím klientem, za kterým pronajímatel, případně jiné společnosti, se kterými tvoří pronajímatel skupinu, eviduje/evidují neuhrazenou pohledávku, která je více než 3 dny po lhůtě splatnosti.

3. Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů klienta/nájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována pronajímatelem v souladu s platnou právní úpravou, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”).

Nájemce podpisem nájemní smlouvy souhlasí v souladu s GDPR se zpracováním těchto svých osobních údajů pronajímatelem: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy a z VOP. Pronajímatel prohlašuje, že veškeré údaje shromážděné o nájemci nebudou využívány k jiným účelům, než k jakým byly shromážděny.

Klient/nájemce nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění dle nájemní smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany pronajímatele plnit. Nájemce bere na vědomí, že pokud své osobní údaje pronajímateli poskytne, je povinen uvádět je správně a pravdivě a v případě jejich změny je povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat pronajímatele. Nájemce podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Poskytovatel ukládá osobní údaje Klienta po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z VOP nebo z nájemní smlouvy a uplatňování nároků z tohoto smluvního vztahu, a to po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu. Po uplynutí této doby budou údaje vymazány.

4. Podmínky rezervace
Rezervace předmětu nájmu je možná přes webový formulář www.pujcovnazavas.cz, e-mailem info@pujcovnazavas.cz, telefonicky na čísle +420 720 022 712 či osobně v sídle provozovny Půjčovnazavás.cz s.r.o., Domažlická 1135/119, 318 00 Plzeň v otevírací době Po-Pá 8:00-16:00 (nutno se dostavit nejpozději v 15:30) po předchozí telefonické domluvě.

Při rezervaci je pronajímatel oprávněn účtovat rezervační poplatek až do výše kauce předmětu nájmu dle platného ceníku. Rezervace předmětu nájmu je pro pronajímatele závazná až po úhradě rezervačního poplatku klientem/budoucím nájemcem a po písemném potvrzení rezervace pronajímatelem. Splněním těchto podmínek dojde k vygenerování čísla zakázky, kterým je klient/nájemce povinen se prokazovat při jakékoli další komunikaci s pronajímatelem (telefonické či elektronické). Rezervační poplatek je možné uhradit bankovním převodem na číslo účtu: 2102014322/2010 nebo osobně v sídle provozovny Půjčovnazavás.cz s.r.o., Domažlická 1135/119, 318 00 Plzeň v otevírací době Po-Pá 8:00-16:00 (nutno se dostavit nejpozději v 15:30) po předchozí telefonické domluvě.

V případě, kdy klient/budoucí nájemce zruší rezervaci, a/nebo z jiného důvodu na straně nájemce nedojde k uzavření nájemní smlouvy, je pronajímatel oprávněn účtovat storno poplatek až do výše 100 % rezervačního poplatku.

Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy nebo předání předmětu nájmu nájemci z důvodů na straně pronajímatele, je pronajímatel povinen složený rezervační poplatek obratem vrátit klientovi/nájemci. V případě mimořádných okolností nezávislých na vůli pronajímatele (nehoda, porucha) má pronajímatel právo změnit předmět nájmu za adekvátní náhradní vozidlo nebo za náhradní vozidlo vyšší kategorie při stejných podmínkách jako při rezervaci nebo poskytnout nájemci slevu z nájmu.

5. Cena nájmu
Cena nájmu se řídí cenou aktuálně nabízenou v platném ceníku. Ceny nájmu se mohou v jednotlivých případech lišit v závislosti na zvoleném vozidle, době nájmu, nájemcem avizovaném nájezdu kilometrů, ročním období apod. Minimální účtovaná doba pronájmu předmětu nájmu je 24 hodin – denní půjčovné. Cena nájmu je splatná v celé výši před převzetím předmětu nájmu nájemcem.

Cena zahrnuje předání a převzetí předmětu nájmu a s tím spojený servis, užívání dopravního prostředku po dobu nájmu, povinné ručení, běžné opotřebení, dálniční známku pro ČR a silniční daň. Dále zahrnuje asistenční služby, které však zajišťuje pronajímatel. Nájemce má přísný zákaz si zajišťovat tyto služby sám nebo realizovat jakékoli opravy bez předchozí domluvy.

Cena nezahrnuje havarijní pojištění, nadměrné opotřebení vozidla či jeho poškození, mytí a čištění exteriéru a interiéru, přistavení nebo vyzvednutí mimo sídlo provozovny pronajímatele, předání a převzetí mimo pracovní dobu, poplatek za kilometry ujeté nad sjednaný limit.

6. Kauce
Nájemce je povinen složit pronajímateli před předáním předmětu nájmu vratnou kauci, která je stanovena zvlášť na každé vozidlo (předmět nájmu) dle platného ceníku. Kauce je vratná po vrácení předmětu nájmu pronajímateli, a to do 5 pracovních dnů stejným způsobem, jakým ji nájemce uhradil. Kauce se vrací nájemci bezúročně.

Kauce slouží pouze ke krytí případných škod (např. poškození vozidla a jeho závady, silné znečištění, nadměrné opotřebení, nedotankování paliva, ušlý zisk pronajímatele při stání po dobu zajišťování takové opravy nebo čištění) na předmětu nájmu, smluvních pokut a dalších případných závazků nájemce vůči pronajímateli. Pokud výše způsobené škody, nároky pronajímatele a jiné náklady pronajímatele vynaložené k obnově původního stavu přesáhnou výši kauce, mohou být po nájemci vymáhány soudní cestou. Stav předmětu nájmu před jeho předáním je zaznamenán do předávacího protokolu. 

V případě vzniku škodní události, ve které vzniknou pochyby ohledně jejího zavinění, je pronajímatel oprávněn zadržet kauci v celé výši, a to až do úplného vyřešení této škodní události pro pokrytí případných škod na předmětu nájmu.

7. Převzetí předmětu nájmu
O předání předmětu nájmu bude sepsán protokol o předání, kde bude uveden skutečný stav předmětu nájmu (povinná i nadstandardní výbava). Součástí předávacího protokolu je fotodokumentace předmětu nájmu pořízená pronajímatelem před/při předání předmětu nájmu.

Při předání předmětu nájmu proběhne seznámení a proškolení o užívání, o čemž bude pořízen záznam do předávacího protokolu. Předání předmětu nájmu probíhá v předem stanovený termín a čas, a to v pracovní době Po-Pá 8:00-16:00 (nutno se dostavit nejpozději v 15:30). Mimo pracovní dobu pronajímatele lze předat předmět nájmu pouze na žádost nájemce a po předchozí domluvě s pronajímatelem za poplatek 500,- Kč, který je splatný při převzetí.

Místem nájmu může být kterékoliv místo předem sjednané pronajímatelem a nájemcem, avšak není-li tímto místem pobočka pronajímatele, je nájemce povinen uhradit pronajímateli poplatek dle platného ceníku za přistavení předmětu nájmu na určené místo.

V případě, že se nájemce nedostaví včas na smluvené místo převzetí, je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci úhradu smluvní pokuty za prostoj osob pověřených předáním, a to ve výši 250,- Kč za každou započatou čtvrthodinu, po kterou je nájemce v prodlení s převzetím vozidla. Přičemž maximální čekací doba je 60 minut. Pokud se pronajímateli nepodaří během této lhůty spojit se s nájemcem a stanovit náhradní dobu předání předmětu nájmu, předání se má zmařené nájemcem a pronajímatel není povinen déle zdržovat předmět nájmu na místěn nájmu. Nájemce bude o zrušení rezervace informován prostřednictvím SMS zprávy na telefonní číslo zadané při rezervaci. Toto ustanovení se netýká případu, kdy je místem nájmu provozovna pronajímatele po dobu obvyklé pracovní doby, tj. Po-Pá 8:00-16:00. Toto ustanovení netýká případů, kdy nájemce s dostatečným předstihem oznámí pronajímateli, že se není schopen z objektivních důvodů dostavit na smluvené místo nájmu včas a určí čas náhradní. Za dostatečný předstih se obecně považuje čas alespoň 2 hodiny před plánovaným předáním. Během víkendu 24 hodin předem.

8. Práva a povinnosti nájemce
Za užívání předmětu nájmu nese plnou odpovědnost nájemce, který je uveden v předávacím protokolu, a to po celou dobu sjednaného nájmu, a je tedy povinen zabezpečit uplatňování veškerých práva a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy na všechny třetí osoby, které spolu s nájemcem předmět nájmu užívají. Nájemce nese plnou odpovědnost za škody vzniklé pronajímateli či třetím osobám, nesprávným či nezákonným užíváním předmětu nájmu.

Nájemce je povinen po celou dobu užívání předmětu nájmu tento užívat v souladu s platnou legislativou, respektive v souladu s legislativou platnou na území, na kterém se nájemce s předmětem nájmu aktuálně nachází. Pronajímatel nenese odpovědnost za případné porušení této povinnosti ze strany nájemce. Nájemce je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na předmětu nájmu nebo zdraví osob, dále užívat předmět nájmu tak, aby nedocházelo k jeho nadměrnému opotřebení nebo poškozování. Pokuty vyměřené nájemci za správní a jiné delikty, kterých se dopustí s předmětem nájmu, jdou vždy k tíži nájemce bez ohledu na sjednané pojistné krytí. K tíži nájemce jde vždy rovněž jakákoliv pokuta či jiná sankce, či škody, k jejichž úhradě bude pronajímatel jakožto provozovatel pronajatého vozidla vyzván v souvislosti s jakýmkoliv přestupkem či jiným správním deliktem spáchaným během trvání nájemní smlouvy ve vztahu k pronajímanému vozidlu.

Nájemce nesmí užívat předmět nájmu mimo území ČR bez předchozí písemné dohody s pronajímatelem a stanovení přesné země, na jejímž území lze předmět nájmu užívat. Mimo EU a Schengenský prostor je užívání předmětu nájmu zcela zakázáno.

Nájemce je povinen udržovat předmět nájmu po celou dobu trvání nájemního vztahu v čistotě. Ve vozidle (předmětu nájmu) je přísně zakázáno kouřit, volně převážet zvířata a používat osvěžovače vzduchu, a to pod smluvní pokutou ve výši 5.000,- Kč. Nájemce nesmí řídit vůz po požití alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce a zároveň nesmí být předmět nájmu použit k nezákonné nebo trestné činnosti, převozu zakázaných nebo nebezpečných látek, zbraní, pyrotechniky a chemie. Stejně tak k převozu stíhaných osob.

Předmět nájmu je nájemce oprávněn použít pouze k činnostem, ke kterým je předmět nájmu určen (u vozidel přeprava osob, u vleků přeprava materiálu). Nájemce není oprávněn předmět nájmu používat k tlačení nebo vlečení vozidel, přívěsů či jiných předmětů (pokud k tomu není určeno) a provádět na předmětu nájmu jakékoliv změny a úpravy, a to ani na svůj náklad. Tažné zařízení na vozidlech stejně jako střešní nosiče a další autodoplňky smí být použity a namontovány pouze se souhlasem pronajímatele a musí být vždy doložena fotodokumentace.

Nájemce je povinen neprodleně oznámit pronajímateli jakékoli závady na předmětu nájmu, a to včetně varovných upozornění hlásících systémem předmětu nájmu. V případě neoznámení varovného signálu nájemcem pronajímateli, přebírá nájemce veškeré škody tímto způsobené. Nájemce je povinen kontrolovat a doplňovat stav provozních kapalin a tyto svým nákladem udržovat v předepsaných hladinách (především stav oleje a chladící kapaliny). Nájemce taktéž kontroluje a udržuje předepsaný tlak v pneumatikách. Nájemce nesmí přenechat užívání vozidla jiné než té, která je uvedena v nájemní smlouvě. Předmět nájmu smí užívat pouze osoba zapsaná v předávacím protokolu, nesmí být zapůjčen nebo pronajat třetím osobám. Každý další řidič je zpoplatněn jednorázovým poplatkem dle platného ceníku. Nájemce je povinen užívat předmět nájmu po celou dobu nájemního vztahu s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit předmět nájmu minimálně uzamčením všech dveří předmětu nájmu při každém opuštění předmětu nájmu, bez ohledu na to, kde se zrovna nachází a bez ohledu na to, na jakou dobu předmět nájmu opouští.

V případě dopravní nehody, poškození nebo odcizení vozidla anebo jeho části, poranění nebo usmrcení osob, bez ohledu na to, zda je zavinil nájemce či nikoliv, je nájemce povinen přivolat policii, aby nehodu vyšetřila a o šetření, příp. jeho výsledku, vydala nájemci potvrzení. V případě jakékoli škodné události je nájemce povinen vyplnit všechny údaje požadované ve formuláři „Nehodový protokol“, který obdrží s doklady k vozidlu. Nepojízdné vozidlo musí být zabezpečeno před dalším poškozením nebo odcizením. Nájemce je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin, oznámit pronajímateli každou škodní událost týkající se vozidla, poranění nebo usmrcení osob vzniklé v důsledku škodné události, místo, kde se vozidlo nachází, a zajistit, aby veškeré doklady, klíče a další dokumentace vztahující se k vozidlu a škodné události, včetně vyplněného formuláře „Nehodový protokol“ a potvrzení policie/policejního protokolu, byly neprodleně předány pronajímateli. V případě nepředložení uvedené dokumentace nevzniká nárok na pojistné plnění.

Nájemce je povinen poskytovat policii, pronajímateli a jeho pojišťovací společnosti veškerou pomoc a součinnost potřebnou k plnému prošetření škodní události a spojenou s její likvidací, případně s jejím soudním projednáváním. V případě škody zaviněné nájemcem je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci za komplex služeb a úkonů spojených s administrativním vyřízením škodní události poplatek ve výši 1 500,- Kč. Veškerá ustanovení čl. 8 – práva a povinnosti nájemce, se přiměřeně vztahují také na doplňky pronajaté nájemci spolu s předmětem nájmu.

9. Práva a povinnosti pronajímatele
Pronajímatel je povinen udržovat na své náklady předmět nájmu ve stavu umožňujícímu jeho bezproblémovému užívání. Zejména provádět na předmětu nájmu pravidelný servis a opravy.

Pronajímatel je povinen opatřit předmět nájmu odpovídajícím počtem pneumatik, které jsou určeny k využití v tom ročním období, ve kterém je předmět nájmu předán nájemci. V případě, že je nájem sjednán na dobu delší než 7 dnů a v průběhu doby nájmu dojde k výrazné změně povětrnostních podmínek, které pronajímatel nemohl objektivně předpokládat před vznikem nájemního vztahu, je nájemce povinen zabezpečit součinnost s pronajímatelem při případné výměně pneumatik na předmětu nájmu za odpovídající druh.

Pronajímatel je povinen opatřit předmět nájmu platnou dálniční známkou pro území České republiky. Pronajímatel je povinen uzavřít, s jím zvolenou finanční institucí, zákonné pojištění odpovědnosti za škodu působenou provozem vozidla, a to minimálně na celou dobu trvání nájemního vztahu. Zároveň je povinen předat, spolu s předmětem nájmu, nájemci doklad osvědčující platnost tohoto pojištění (zelenou kartu).

Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k předmětu nájmu za účelem kontroly, zda je nájemce užívá řádným způsobem v souladu s VOP, a to včetně soukromých pozemků a uzavřených areálů a staveb.

10. Doba nájmu, její prodloužení a dlouhodobé nájmy
Dobá nájmu se sjednává na dobu určitou. Doba nájmu počíná běžet okamžikem, kdy nájemce převezme od pronajímatele předmět nájmu do užívání a končí posledním dnem lhůty, po kterou byl nájem sjednán. Pro účely určení doby nájemního vztahu mezi pronajímatelem a nájemce se má za dlouhodobý nájem ten, který je sjednán na dobu delší než jeden kalendářní měsíc. Za krátkodobý nájem se má ten, který je sjednán na dobu kratší než jeden kalendářní měsíc.

Prodloužení doby nájmu je možné pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele. O prodloužení doby nájmu musí nájemce pronajímatele písemně požádat min. 3 dny před předpokládaným koncem nájmu. Na prodloužení doby nájmu nemá nájemce nárok. Souhlas s prodloužením doby nájmu pronajímatel učiní nutně v přítomnosti nájemce v provozovně, když konkrétní datum a čas se určí v předchozí telefonické domluvě. Proběhne nové stanovení ceny nájmu, úhrada nájmu, sepsání nového protokolu o předání a vygenerování nového čísla zakázky.

Dlouhodobý nájem je sjednaný na předem stanovenou dobu, za sjednanou cenu a tato cena se neupravuje v případě zkrácení doby nájmu ze strany nájemce. Při dlouhodobé nájmu je nájemce je povinen min. 1x v měsíci přistavit vozidlo po předchozí telefonické domluvě v sídle provozovny ke kontrole. Po dobu kontroly nemá nájemce nárok na náhradní vozidlo.

V případě ztráty, poškození nebo odcizení předmětu nájmu je nájemce povinen platit nájemné, vč. všech dalších poplatků, až do doby ohlášení ztráty, zničení nebo odcizení vozidla pronajímateli, resp. do dne doručení usnesení policie, v němž bude konstatováno odcizení vozidla nebo odložení věci z důvodu, že nelze vést trestní stíhání proti konkrétní osobě.

11. Vrácení předmětu nájmu
Nájemce je povinen vrátit pronajímateli předmět nájmu včetně všech jemu zapůjčených doplňků, nejpozději poslední den doby nájmu, a to vždy nejpozději v ujednaném stanoveném dni a čase. Konkrétně pak v pracovní době Po-Pá 8:00-16:00 (nutno se dostavit nejpozději v 15:30) v sídle provozovny Půjčovnazavás.cz s.r.o., Domažlická 1135/119, 318 00 Plzeň. Mimo pracovní dobu lze vrátit předmět nájmu pouze po předchozí domluvě a za poplatek 500,- Kč, který bude pronajímatelem odečten ze složené kauce.

V případě prodlení s vrácením předmětu nájmu může být pronajímatelem nájemci účtována za každou započatou hodinu smluvní pokuta ve výši 500,- Kč, a to vedle celého denního nájemného předmětu nájmu povýšeného o 100 %. Touto smluvní pokutou není dotčeno právo pronajímatele požadovat po nájemci náhradu škody, která mu byla pozdním vrácením předmětu nájmu způsobena (zejm. pokud prodlení nájemce způsobí, že pronajímatel nebude schopen dostát svých závazků vůči jiným klientům).

12. Platby
Kauci je možné zaplatit v hotovosti v sídle provozovny nebo převodem na číslo účtu 2102014322/2010.

Platby za nájem, poplatky a ostatní platby je možné zaplatit v hotovosti nebo platební kartou v sídle provozovny nebo převodem na číslo účtu 2901235025/2010.

Pokuty je možné zaplatit v hotovosti v sídle provozovny nebo převodem na číslo účtu 1251239029/3030.

Za uhrazení platby je považováno připsání částky na účet společnosti. Pronajímatelem není akceptováno potvrzení o platbě.

13. Závady, poškození a náhrady škod
V případě potřeby odstranění závad (i čištění vozu) způsobených klientem je po tuto dobu účtováno běžné nájemné a klient nemá nárok na náhradní vozidlo. Závady a poškození předmětu nájmu se odstraní neprodleně a bez zbytečného odkladu odborným servisem po skončení nájmu nebo v jeho průběhu v závislosti na závažnosti. Ceny jsou stanoveny dle obecně platných ceníků.

Nájemce je povinen uhradit pronajímateli v plné výši jakoukoli škodu způsobenou na předmětu nájmu, která není kryta v rámci zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel, případně škodu způsobenou nájemcem pronajímateli, zejména uvedením jej v omyl apod., včetně nákladů pronajímatele spojených s vymožením svých práv. Za takovou to škodu se považuje také ztráta či zničení některého z doplňků, které byly nájemci poskytnuty spolu s vozidlem.

Nájemce nese odpovědnost za defekt nebo jiné poškozené pneumatiky, poškozené disky, praskliny na sklech nebo odřeniny laku a plastů, promáčkliny a jiné poškození, a to včetně spodní části vozu, stejně tak za poškození od krupobití, pokud takové škody na předmětu nájmu způsobí.

14. Pojištění předmětu nájmu
Půjčovnazavás.cz s.r.o. Domažlická 1135/119, 318 00 Plzeň IČ: 06165931 Všechny předměty nájmu mají základní pojištění, nejsou však havarijně pojištěny a nájemce má možnost se připojistit u Generali Česká pojišťovna, pojišťovací makléř Soňa Skyvová, mob.: +420 605 290 790, e-mail: sona.skyvova@generaliceska.cz

Vznikne-li na předmětu nájmu jakákoliv škoda, kterou se rozumí zejména, nikoliv však výlučně, zničení, ztráta nebo poškození vozidla nebo jeho příslušenství, a není-li tato kryta sjednaným pojistným krytím, jakož i škoda vzniklá v důsledku střetu vozidla užívaného nájemcem s jiným vozidlem pronajímatele v přímé závislosti na likvidaci pojistné události, kdy pojišťovna odmítne nebo sníží výplatu pojistného plnění, je nájemce povinen tuto škodu pronajímateli nahradit, ledaže prokáže, že škoda na vozidle byla způsobena jednáním pronajímatele. Neprokáže-li nájemce, že škoda vznikla jednáním pronajímatele, odpovídá za škodu objektivně, tzn. bez ohledu na jeho míru zavinění.

15. Omezení v jízdě a poučení spotřebitele
Nájemce bere na vědomí, že vozidlo je z důvodu bezpečnosti vybaveno vyhledávacím systémem GPS a s tím spojenou elektronikou zaznamenávající a uchovávající provozní údaje předmětu nájmu. V případě prokazatelného překročení rychlosti 130 km/h nájemcem je pronajímatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 200,- Kč, a to za jedno každé překročení rychlosti.

Pronajímatel informuje spotřebitele v souladu s ustanovením § 14 zákona o ochraně spotřebitele, že věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Bližší informace o daném subjektu lze nalézt na internetové stránce: www.coi.cz

Vedle smluvních pokut stanovených v těchto VOP je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci rovněž náhradu škody vzniklou porušením povinnosti utvrzené smluvní pokutou, čímž je ve smluvním vztahu mezi nájemcem a pronajímatelem vyloučena aplikace ustanovení § 2050 občanského zákoníku.